Softwarový program pro administrativní správu obchodních zástupců pro pověřující společnosti.

Náš software Vám nabízí možnost propočtu provizí, výpočtu odvodů na sociální zabezpečení, odstupného při ukončení pracovního poměru a řadu dalších užitečných funkce. Aplikaci můžete buď používat na našich serverech prostřednictvím síťového připojení (cloud), nebo si můžete zakoupit licenci a instalovat ji přímo na Vašich serverech. Agenda obchodních zástupců.

Tento software je určen pro podniky, které vedou interní evidenci a agendu obchodních agentů, příslušných provizí a povinných odvodů; specializované kanceláře, které poskytují svým klientům administrativní služby v oblasti správy agendy obchodních zástupců; velké podniky s více než 100 obchodními zástupci, u nichž je obdobné vedení agendy v některých zemích ze zákona povinné; malé podniky a firmy, které potřebují podporu v normativních otázkách ohledně obchodních zástupců (jak platit odvody a příspěvky, odstupné apod.). Agenda obchodních zástupců.
Software mohou efektivně využívat i samotní obchodní zástupci a zjistit tak např. výši příslušných příspěvků, kontrolovat jejich placení (zda již došlo k úhradě nebo mají být uhrazeny) nebo nahlížet na návrhy faktur či finální podobu faktur.

Požádat o ukázku

  Jaké výhody vám nabízí

  •     Evidence obchodních zástupců

  Rozsáhlý a podrobný evidenční systém obchodních zástupců umožňuje správu veškerých daňových informací, které jsou potřebné pro vystavování faktur i v elektronickém formátu a pro správný výpočet odvodů a příspěvků a zálohových srážek. Prostřednictvím jediného rozhraní je možné spravovat veškeré aktuální informace i historické záznamy a mít tak plně pod kontrolou plnění (např. změna pověření obchodního zástupce) a průběžně aktualizovaný archiv informací.

  •     Výpočet a kontrola provizí

  V případě již vypočítaných provizí je možné jejich zavedení do systému a následná správa výpočtů a úhrad povinných odvodů. Do systému je také možné zadat údaje o realizovaných obchodech (objednávky, faktury, přijaté platby apod.), z nichž se provize vypočtou na základě pravidel určených pověřující firmou. Provedou se přitom veškeré kontroly správnosti a souvislostí ve fázi importu a výpočtu a následně budou spravovány příslušné odvody.
  Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní pomáhá vkládat a měnit pravidla výpočtu odměn pro jednotlivé zástupce nebo jejich skupiny na základě principů zvolených pověřující firmou. Prostřednictvím tisků a reportů je možné kdykoliv zobrazit pravidla nastavená pro každého jednotlivého obchodního zástupce.
  Před fází konečného zpracování má uživatel možnost využít reportů a náhledů, které zjednoduší a zefektivní kontrolu výsledků zadaných výpočtů na úrovni jednotlivých položek objednávek/faktur.

  •     Vystavování faktur pro konkrétní zástupce

  Vypočítané, importované nebo ručně zadané provize mohou být jednoduše vloženy do příslušného formuláře.

  Vznikne tak proforma faktura k odeslání obchodnímu zástupci nebo skutečná finální faktura vystavená na jméno a v zastoupení daného obchodního zástupce, který tak nebude muset udělat nic jiného než fakturu potvrdit. Program umožňuje vystavení elektronické faktury, která bude zpřístupněna obchodnímu zástupci nebo bude přímo zaslána odběrateli, pokud je rozesílání faktur úkolem společnosti.

  Přímo k faktuře nebo prostřednictvím Portálu obchodních zástupců je možné přiložit výpis z účtu s detailním výpočtem provizí (pokud jsou zadány do systému).

  •     Roční výkazy a osvědčení

  Je možné vytisknout výkazy o zaplacených příspěvcích a odvodech, které mohou být vystaveny na konkrétní osobu a zaslány pak prostřednictvím datové schránky nebo zpřístupněny prostřednictvím Portálu obchodních zástupců.

  Prostřednictvím formuláře plateb je možné vygenerovat soubory potřebné k automatickému vyplnění daňového přiznání s uvedením daňových srážek.

  •     Zpracování výkazu pgd

  Pro velké podniky, které mají více než 100 obchodních zástupců, je možné vygenerovat soubor, který bude v tříměsíčních intervalech předkládán kompetentním institucím. Podobná možnost existuje i u dalších povinných výkazů s ročním intervalem předkládání. Program nabízí možnost vygenerování podrobných reportů, které umožňují přesnou kontrolu údajů, na jejichž základě jsou odvody počítány.

  •     Odstupné přI ukončení pracovního poměru

  K dispozici je rovněž funkce simulace a následného potvrzení výpočtu celkové výše odstupného při ukončení pracovního poměru pro všechny obchodní agenty, tj.:

  Odstupné při ukončení pracovní smlouvy
  Rezervní fond na odstupné při ukončení pracovního poměru
  Nedodržení výpovědní doby
  Výslužné

  •     Statistické analýzy a reporty

  Systém generuje standardizované reporty, které umožňují komplexní analýzy různých zájmových oblastí a specifické analýzy pro jednotlivé zástupce zobrazující výši provizí, příspěvků na sociální zabezpečení, daňové srážky, DPH a další položky.

  Jsme schopni rovněž vygenerovat personalizované reporty podle požadavků klienta.

  •     Provázanost s účetními systémy

  Systém umožňuje export zadaných dat do účetnictví firmy, přičemž lze pro export použít náš standardní postup nebo přizpůsobit přenos podle cílového softwaru.

  •     Portál pro obchodní zástupce

  Platforma zprostředkovává správu komunikací, umožňuje sdílení dokumentů a informací mezi firmou a jejími obchodními zástupci, to vše rychle a intuitivně. Aplikace je dostupná i v mobilní verzi.

  Prostřednictvím portálu může firma sdílet s obchodním zástupcem fakturu a příslušnou specifikaci, různé účetní výkazy a potvrzení pro daňové účely, jeho personální složku nebo jakýkoliv jiný externí dokument prostřednictvím jednoduchého vložení v režimu jen pro čtení nebo s možností vkládat do dokumentu specifická data.

  Systém mimo jiné umožnňuje, aby byli obchodní zástupci pracující pro více firem oprávněni vložit nebo potrvdit číslo faktury. Prostřednictvím portálu je možné sdílet faktury ve formátu PDF s přiloženým výkazem nebo elektronické faktury ve formátu XML.

  •     Elektronická fakturace

  V souladu s platnými zákonnými směrnicemi je možné vygenerovat elektronickou fakturu, kterou lze sdílet nebo zaslat obchodnímu zástupci.

  Firma může zaslat soubor ve formátu XML prostřednictvím komunikačních kanálů poskytnutých jejím providerem.